epub
 
падключыць
слоўнікі

Беларуская Народная Творчасць

Пра Іллюшку

Жыў сабе старык са старухаю. Багатыя. На хутары жылі. Нарадзіўся ў іх сын Іллюшка і сеў у седнях — папрыгінала рукі і ногі. Прасядзеў трыццаць тры гады. Вот надась1 пайшоў бацька і матка ў ляда, а к яму прыйшлі тры старцы і гавораць:

— Іллюшка, падары-ка нам чаго-небудзь.

— Рад бы я вас дарыць, дык я не магу ўстаць.

— Э,— гавораць,— ты прытвараешся.

Не можа ўстаць ён.

— Пацягні-ка,— гавораць,— нагу.

Выцягнулась.

— Пацягні другую.

І гэта выцягнулася. Ну і рукі так. Устаў.

— Чым вас адарыць?

— Бяры той таз, ідзі ў падвал і засілі віна нам.

Ён пабег, засіліў, уносе. Яны гавораць:

— Выпі.

Ён выпіў.

— Ідзі, другі засілі.

Ён другі прыношае.

— Выпі і гэты. Ідзі, трэці засілі. Нас жа тры. Гэта ты як нам дорыш.

Ён уносіць і трэці.

— Выпі і гэты.

Ён і гэты выпіў.

— Ну як, ты цяпер чуствуеш сілушку ў сабе?

— Калі б у неба і ў зямлю стоўб і штоб было ў ім калясо, дык бы ўвесь свет перакруціў рукою.

Так яны глянулі адзін на аднаго:

— Ідзі,— гавора,— шчэ прынясі таз таго віна.

Ён уносіць.

— Выпі і гэты.

Ён выпіў.

— Ну цяпер, як чуствуеш сілушку?

— Палавіну,— гавора,— таго.

— Ну, хопіць з цябе. У баю нідзе не загінеш. Дажджэшся будучай нядзелі, папросіш сто рублёў у бацькі грошай і ідзі ў горад. Дайдзеш да раскрэсаў недалёка ад горада, дык будзе старык везці касматага лашонка, дык ты яго штоб купіў. Ён запросіць з цябе сто рублёў. То будзе твой конь. Прывядзеш дамоў яго, пакорміш тры дні белаярай пшаніцай і тры зары на шаўковую траўку будзеш выводзіць, каб ён пакачаўся. Тады ты ўбачыш, што гэта за конь.

Зрабілася на ім залатая шарсцінка і срэбраная.

Ён просіцца ў бацькі:

— Пусці мяне ў свет пагуляць.

Вот ён сеў і паскакаў.

Ехаў, ехаў, вот раскрэсы, стаіць стоўб, на стаўбе табліца напісана: «Гэтай дарогай паедзеш — будзеш жанат, а гэтай паедзеш — будзеш багат, гэтай паедзеш — будзеш убіт». Ён падумаў: «Жаніцца я не хачу, багацтва мне не нада, паеду сюды, дзе буду ўбіт. Мне тры старцы гаварылі, што я ў баю не пагібну».

І пусціўся гэтай дарогаю. Ехаў-ехаў, выязджае на паляну, і выходзяць к яму дванаццаць разбойнікаў:

— Стой!

Ён стаў.

— Дзеньгі!

— У мяне мала дзенег. Усяго чатырыста рублёў. А сертучок мой каштуе тысячу рублёў. А каню майму цаны няма.

— Гэта нам,— гавора,— і нада.

— Гэта вам і нада?

Дмух на іх, так яны сып аб зямлю, без памяці ляжаць. Ён злез з каня, пападымаў іх.

— Вот што: еслі будзеце яшчэ гэта дзелаць, то жывых вас у другі раз не астаўлю.

Яны перад ім ком зямлі з’елі:

— Век болей гэтага дзелаць не будзем.

— Ну, ідзіце.

Сам пусціўся далей, а там далей Салавей-разбойнік звіў гняздо на дванаццаці дубах і жывець там. Ён свістам убіваў за тры вярсты людзей. Як толькі замеціў каго, так свісь — і няма яго. Вот Салавей бача: усаднік едзе не абы-які. Падпускае яго бліжай. Як свіснуў, дык конь на калені ўпаў. Ён, Ілля, спрыгнуў з каня:

— Стой, конь, не падай!

Нацягнуў свой лук і як рэзнуў Салаўя-разбойніка прама ў правае вока. Выбіў. Ён вобаратам на зямлю. Ілля пад'ехаў к яму і падвязаў яго к сядлу і паехаў у Кіеў у горад. Прыехаў туды к князю. Князь і спрашвае:

— Што гэта за звер?

— Гэта Салавей, каторы ўбіваў людзей.

— А, мы наслышаны былі аб ім. Загадай-ка яму свіснуць.

— Не, еслі загадаю, дык вас на свеце не будзе і ўвесь горад разрушыцца. Захавайцесь, калі хочаце пачуць, у падвал за трое дзвярэй. Дык я яму толькі на дзесятую долю загадаю прасіпець, а не пець.

Ён як засіпеў — не асталося ў цераме ні аднаго вакна. А яны ў падвале былі паглохлі. Тады ён узяў яго, як падшыбнуў угару, так ён упаў і разбіўся. А тут у князя два багатыры служаць: Алёша Паповіч і Дабрыня Нікіціч. Вот і Іллюшка к ім. Сталі ўтраіх тут служыць. Вот прыязджае сюды багатыр і раз'язджае па ўсіх іх палатах.

— А ну вылазь на бой каторы!

Алёша Паповіч выязджае к яму. Ён як чувікнуў Алёшу, дык той, як сноп. Выязджае Дабрыня Нікіціч. Ён і гэтага таксама ўбіў.

Выязджае Іллюшка. Як дзвігнуў, дык той, як сноп, пакаціўся. Сам астаўся служыць. Доўга ці каротка ён праслужыў там, прысылае бацька пісьмо: «Едзь дамоў. Мы паміраем. Некаму дабром будзе пользавацца». [Ілля] сеў на каня і паехаў дамоў. Ажаніўся і стаў жыць. Пражыў да старасці лет, стаў сівы. Вот заехаў багатыр у Кіеў-горад такі, што адна галава з сянны стог. Князя ў цюрму засадзіў, а яму прарэзалі ў цераме сцяну: у дзверы не пралазіў.

Ён прыказвае гораду, штоб дванаццаць печаў пяклі хлеба і падцёлка каб зажарылі, і кабана, і гуску, і вутку, і індыка, курыцу і бачонак віна. Гэта ён за дзень з’ядаў. Штоб гэта было кожны дзень. Так ён і жыве. Прыказаў, каб усе старцы ішлі к яму, ён іх будзе дарыць. Дачуўся аб гэтым Іллюшка, сабраў сабе старцаву сумку, сеў на каня, паехаў апяць у Кіеў. Прыязджае туды, каня паставіў, сам пайшоў к цераму і просіцца:

— Адчыніце і падарыце старцу.

Ён з-за стала вылез, адчыніў яму дзверы, сам ізноў за стол і есць.

— Адкуль ты, брацец?

— Адтуль і адтуль.

— Во, мне гэта і нада. Вот скажы, брацец, там, гавораць, у вас ё багатыр Іллюшка. Раскажы, я цябе адару.

— Ёсць.

— Які ж ён? Такі, як я?

— Да не! Ён такі, як я. Каб у пару нас паставіў, дык сказалі б — гэта браты. Не разгадаць.

— Гэ... такі багатыр. А гавораць, сільны. Вот я, бачыш, па колькі ем і п’ю?

Іллюшка і гавора:

— У нас у канцы вёскі пан жыве, у яго многа кароў. Адна карова большая за ўсіх. Тры трэба каровы ўместа. Дык яна выпівае па тры бочкі брагі. А надысь узяла ды і чацвёртую выпіла. Узяла і лопнула. Каб і з вамі гэтага не здарылася.

Ён цап кінжалам і так туды ў яго. А [Ілля] кіў галаву — кінжал праляцеў міма. А ў Іллюшкі была сорак пудоў шапка. Ён цап тую шапку і як стукнуў яму, дык галава ўліпла ў сцяну. Выпусціў князя. Князь не знае, што яму рабіць. Сталі піць і гуляць. Князь і гаворыць:

— Вось тут у нас у лесе на паляне сільны-прасільны багатыр. Ён паша тую палянку.

[Ілля] пайшоў туды на паляну і бачыць: паша чалавек.

Ад’ехаў недалёка ад дарогі, з сахой паша.

— Пачакай,— гавора,— хадзі-ка сюды. Скажы ты мне, тут гавораць, што на паляне ёсць сільны багатыр.

А ён адказвае:

— Я багатыр.

— Э-э-э, такі багатыр.

— Такі багатыр.

— Я ж цябе б як узяў, на ладоню пасадзіў і падшыбнуў пад хмару.

— А можа б я цябе падшыбнуў. Ідзі к маёй сошцы і папробай яе вытрусіць.

Ён падышоў к гэтай сошцы, ды і з месца не кране.

— Да,— гавора,— праўда твая, ты б мяне падшыбнуў.

Вот ён апяць пайшоў к князю і давай зноў пір піраваць. Прыйшлі з Кіева к князю пасланцы:

— Прыляцеў змей з дванаццацю галовамі і пасяліўся каля Лаўраў.

Іллюшка пайшоў туды. Узяў меч свой і як стаў біцца са змеем гэтым, ды рады няма. Ссячэ галаву, а яна зноў нарастае. Патуль біўся, пакуль сам па калені ўехаў у зямлю і зрабіўся каменем. Ён і цяпер стаіць там. Я сам там відаў яго.

І так расказваюць людзі, як ён уедзе ўвесь у зямлю, то і свету канец.

1 Надась – гэтымі днямі, надоечы.Тэкст падаецца паводле выдання: Чарадзейныя казкі. Ч.1. / Рэд. В.К. Бандарчык. - Мн.: Навука і тэхніка, 1973. - с. 301-305
Крыніца: скан