epub
 
падключыць
слоўнікі

Хведар Жычка

Паэты

Янка Купала
Якуб Колас
Максім Багдановіч
Язэп Пушча
Уладзімір Дубоўка
Воіны
Еўдакія Лось
Аляксей Пысін
Анатоль Сербантовіч
Хведар Чэрня
Іван Калеснік
Сымон Блатун
Яўгенія Янішчыц


Няшчасныя людзі — паэты,

ім вечна ўгамону няма:

не звяжа іх пляжнае лета,

на печ не загоніць зіма.

 

Іх доля — па свеце бадзяцца,

бяздомнічаць і галадаць,

здзіўляцца і захапляцца,

дарогу да праўды шукаць.

 

А праўда, яна за туманам

расплыўчатым ценем брыдзе,

падыдзеш — і фатамарганай

знікне, навек прападзе:

ні следу,

ніякай адметы,

ці лета стаіць, ці зіма...

Шчаслівыя людзі — паэты,

ім вечна ўгамону няма.

 

 

Янка Купала

Прыязджаюць у Вязынку

паэты,

вопытныя і зусім маладыя,—

усе шукаюць тую сцяжынку,

якой ішоў калісьці Янка

з сялянскай хаты

ў вялікую паэзію.

Шукаюць,

каб прымераць яе да сябе,

да сваёй творчай біяграфіі,

быццам не ведаюць,

што ніякай сцяжынкі не было.

 

Была

зарослая калючым цёрнам

аблога,

якую прайшоў з горда ўзнятай галавой

хлопец з Вязынкі.

 

Таму ён — паэт,

таму — Янка Купала.

 

 

Якуб Колас

І аблічча — сялянскае,

і характар — сялянскі,

і гаворка — сялянская,

і па-сялянску просты,

ды моцны радок.

...Дзесьці пранік пляскае,

дзесьці мычаць цяляткі,

дзесьці пугай ляскае

падлетак-пастушок.

Дыміцца баразна...

Бяжыць пракос...

Звініць калоссе...

Гусцее лес...

І з валуноў ссыпаецца жарства...

У клопатах зямных

і не заўважыў,

як узнёсся

на боскія вышыні хараства.

 

 

Максім Багдановіч

Зноў на гары Траецкай,

там, дзе гуляў малым,

Мінск прапісаў навечна

цябе, наш Максім.

 

Ясені і каштаны

памаладзелі зусім.

Вершы на памяць чытаем

твае, наш Максім.

 

Вечар зямлю лагодзіць.

Моўчкі ў абшар глядзім:

зорка Венера ўзыходзіць

твая, наш Максім.

 

Дрэвы шапочуць веццем...

Тчэцца зары кілім...

Дзень залацісты прывецім

з табой: наш Максім.

 

 

Язэп Пушча

Кланяўся ў пояс раніцы,

а яна прывяла не дзень — ката

з бізуном і напаленымі да чырвані

абцугамі,

якога ў вершах

усё роўна называў херувімам,

нібы прадчуваў,

што ягоны рай — жыццё без ланцугоў—

будзе задужа кароткім...

 

 

Уладзімір Дубоўка

Як Дзед Мароз, блакітнымі вачамі

глядзіць з партрэта Нэлы Шчаснай.

Прайшоў усе ён завірухі,

а на душы —

ні злосці,

ні тугі,

ні скрухі.

 

 

Воіны

Іх застаецца менш і менш

са мной, з табою

тых, хто пісаў свой звонкі верш

на полі бою,

хто на дарогах франтавых

быў запявалам,

каму б яшчэ сярод жывых

пражыць нямала.

 

Зноў сцяг брыгады Куляшоў

не ўздыме ў высі;

у сваю дывізію пайшоў

гвардзеец Пысін;

аблюбавалі вечны схоў

і Броўка з Глебкам,

Бачыла,

Корбан,

Гарулёў

і Сабаленка...

 

Іх застаецца менш і менш

са мной, з табою,

хто гартаваў свой звонкі верш

у горне бою,

хто словы клаў не для прыўкрас

як тол пад рэйкі...

Няма Бялевіча між нас,

няма Астрэйкі;

сцяжыны Віцебскіх варот

яшчэ іх помняць,

браў вершы з іхніх рук Шмыроў

зарукай помсты;

пайшлі, нібы ў вячэрні змрок,

пад елак засень

блакітнавокі Васілёк,

Мікола Засім...

 

Ці ж можна іх злічыць усіх,

паэтаў мужных,

хто полымем радкоў сваіх

байцам грэў душы?!.

 

Іх застаецца менш і менш

на белым свеце...

Набатам хай грыміць іх верш

па ўсёй планеце!

 

 

Еўдакія Лось

Зноў пад Ушачамі

на сцішаных палетках

спявае-даспявае збажына.

Галінкай яблыні

і мальвы кветкай

нас адарыла

вёска Старына.

Цяпер жанчыны ўсе тут гаваркія,

пявунняў,

як заўсёды,

недабор...

Быў перад Спасам

Дзень у Еўдакіі,

калі ўзлятала песня

аж да зор.

І сад,

наліты сопкімі пладамі,

як ноччу неба зорнае, зіхцеў.

 

...Чаму ж усё цяжэй

становіцца з гадамі

успамінаць

той лебядзіны спеў?..

 

 

Аляксей Пысін

Па маршчыністым твары

паўзуць мурашкі ўспамінаў,

яны вяртаюць туды,

дзе ў траншэі салдаты

кураць махру перад боем.

— Дзень добры, сябры!

Я зноў з вамі...

 

Салдаты маўчаць.

 

А за вокнамі магілёўскай бальніцы

нахабніца-Смерць

матчыным голасам гукае:

— Ля-я-ксе-е-ей!..

 

 

Анатоль Сербантовіч

Ці спатыкнуўся,

ці наўмысна ў бездань скочыў,

прыняўшы глыбіню за вышыню?

 

А мо й яму

хтось дротам павыпальваў вочы,

як тому

сівагрываму каню?..

 

 

Хведар Чэрня

Гусцее шэры змрок вячэрні —

ноч прыйдзе, хоць ты плач ці скач...

Паэтам быў мой цёзка Чэрня,

пісаў — як жыў,

а жыў...

Прабач,

прабач ты мне за праўду, дружа,

хлусіць у вершах я не спец.

Пахібкі Чэрня не адужаў,

хоць быў мудрэц,

ды — не баец.

Спакусе здаўся ён без бою,

за крокам

крок

спускаўся

ў змрок,

упаў

знямоглай

галавою

на недапісаны радок.

І справа тут зусім не ў нервах —

было натхненне,

быў застой...

...Ён не пакінуў нам шэдэўраў —

пакінуў горкі вопыт свой.

Той вопыт Чэрню вылез бокам

і пажыццёвым стаў папрокам

усім яго сябрам жывым.

 

Няхай жа служыць ён урокам

паэтам новым, маладым.

 

І не паўторыцца ні ў кім!

 

 

Іван Калеснік

Яго жыццё не шкадавала,

вучыла праўдзе пакрысе:

на золку з ложка падымала

і басанож за статкам гнала

па золкай і густой расе.

Пісаць і часу не ставала.

Стварыў ён вершаў дужа мала,

ды помняць хлопцы ля Арала

і ў нас забылі шчэ не ўсе.

 

 

Сымон Блатун

Холад — у пакойчыку,

голад — у страўніку,

горкая цыгарэта — ў зубах,

пустата — ў кішэні...

 

І толькі на стале,

на пажоўклым аркушы паперы —

палымяны верш.

 

 

Яўгенія Янішчыц

Штогод мяняе бор ігліцу,

а час ці ж расшыфруе злыбяду:

хто замуціў празрыстую крыніцу?

Хто атруціў гаючую ваду?

Каму перашкаджала кветка-краска?

Каго цвяліла траўка дзераза?

 

...З балкона дома —

не з гары Парнаскай —

скацілася пякучая

Сляза...