epub
 
падключыць
слоўнікі

Ядвігін Ш.

Дзед Завала

Жоўтага пясочку —

Ды і таго мала —

Меў наш дзед па бацьку; 

Зваўся ён Завала.

Ліхая хацінка 

Саломаю крыта,

Ліхая адрынка 

Ды адно карыта;

3 крадзенага лесу 

Лава, стол у хаце,

Міска і дзве лыжкі

Вось і ўсё багацце! 

Праўда, у аборы,

Як каза, кароўка 

3 голаду рыкала.

Звалася Чарноўка.

Сваёй гаспадаркі 

Не любіў Завала,

Так і з ёй карысці 

Меў саўсім ён мала.

3 стрэльбачкай на плечах 

Ды у зубах з люлькай 

Кожны дзень спаткацца 

Маглі б вы з дзядулькай. 

Саўсім яшчэ цёмна,— 

Так не раз бывала,

Дзед ужо ў лесе —

Яшчэ пушча спала... 

Гэтакага лесу

Нам ужо не бачыць,

Бо каморнік штодня 

3 жыдам яго значаць;

На шнуры лес рэжуць, 

Нумары стаўляюць... 

Колькі пнёў у лесе 

Яны пасчытаюць?!

I от з таго часу,

Як лічыць пачалі,

Звер і птушкі нават — 

Тыя замаўчалі...

I не дзіва, брацця:

Цяпер наш Рыгорка 

Кожны пень абліча 

3 любога прыгорка. ...

Казаў: спала — пушча. 

Толькі дзед Завала,

Як у сад знаёмы,

Цягне там, бывала. 

Пакуль пройдзе выган 

Ды шнурамі поле, 

Моліцца і боскай 

Аддаецца волі;

А як толькі ступіць

На край лесу цёмны,— 

Гоц праз пні, калоды,

Як той непрытомны!

Бо у пушчы сцежак 

Ні дарог не будзе;

Хто не знае лесу,

Той, як бач, заблудзе!

Ні Завале сцежак,

Ні дарог не трэба. 

Стрэльбачку на плечы, 

Люльку, кусок хлеба... 

Тут сасна-таўстуха,

Дуб зараз пузаты,

Там — часаў з павалы 

Упорку да хаты;

Скора будуць ёлкі 

Тры зараз зламаны,

Далей — корч рагаты, 

Добра дзеду знаны: 

Дзесяць год мінула — 

Пахаваў старуху, 

Калядамі потым 

Тут забіў маруху.

За карчом жа скора 

Будзе там палянка,— 

Некалі стаяла

Тут чыясь зямлянка; 

Драбняк за палянкай 

Цягне яшчэ з гоні,

Тут, загнаўшы летась, 

З’елі ваўкі коні.

Потым бор высокі — 

Сасна у сасонку!..

Слухае дзед вухам 

У адну старонку:

Нібы нехта шэпча,

Нібы хтось смяецца, 

Нібы сціха плача —

Так усё здаецца...

Дзед на гэты шэпты, 

Крадучыся ціха,

Стаў бліжэй падходзіць 

Не баіцца ліха!

Выйшаў на паляну 

Стары дзед Завала, 

Туды-сюды глянуў — 

Чуць тады світала;

Праз палянку рэчка 

Бяжыць, шуміць, плача;

Дзед па пнёх праз рэчку 

На другі бок скача;

А там пень дубовы 

Ростам з чалавека — 

Выпалена сэрца,

Стаіць, як калека.

У дзюпле рассеўшысь,

Як у сваёй хаце,

Стаў вымаць дзядуля 

Тут сваё багацце:

Порах, шрот, пістоны

I кавалак хлеба, 

Стрэльбачку паставіў, 

Глянуў ён на неба:

Там — высока недзе — 

Хмаркі, як каточкі,

То як вол лабаты 

Або нібы бочкі... 

Змяняюцца хмаркі:

То з іх лось рагаты,

То з іх птах вялікі,

То шнурамі хаты...

А ужо і пушча 

Стала прабуджацца,— 

Некамусь ды трэба 

Першым адазвацца.

Аж тут калі плёхне 

У віры пры рэчцы: 

Шчупаку паснедаць 

Нехта пападзецца! 

Потым на балоце 

На сасне-старушцы 

Глушэц заіграўся,

Як смалой на пужцы. 

Хіба што глухі ён,

Бо, каб прыслухаўся, 

Сваёй песні пэўне 

Сам бы застыдаўся! 

Гэтакую песню 

Першы дрозд-спявака 

Прыняў за знявагу 

Свайго брата-птаха:

На шчыт елкі сеўшы, 

Стаў свістаць, смяяцца,

Што той песняй можа 

3 салаўём раўняцца. 

Цецярук хоць сватам 

Глушцовым лічыўся,

Але з стыду, злосці 

I ён расхадзіўся: 

Шыкнуў ды стаў лаяць 

Як мага ён свата,—

Не меў ён ляпшога 

Да лаянкі хвата. 

Гаспадар у лесе — 

Дзяцел наш насаты — 

Не любіў, каб сварка 

Выхадзіла з хаты.

Як абухам, грукнуў 

У сухую елку.

Каб уцішыць сварку, 

Каб не было згелку, 

Памачніцы-жоўны 

Тут жа затрашчэлі,— 

Дзятлаву каманду, 

Відаць, зразумелі.

I, як макам сеяў,

Так прыціхла пушча, 

Толькі рэхам недзе 

Адазвалась гушча... 

Доўга дзяцел слухаў, 

Наставіўшы вуха,— 

Зляцеў пасля ў кузню 

I стаў каваць глуха.

Як бы на каманду 

Пушча заіграла:

Песні, шум і гоман,— 

Слухаў дзед Завала... 

Павіднела лепей 

Ужо на паляне,— 

Змерыўся дзед вокам, 

Стрэльба дзе дастане; 

Рука затраслася,

Як у цэль ён змерыў, 

Але б яшчэ трапіў 

У добрага звера.

Сядзіць і чакае,

У свет глядзіць далёкі; 

Бач, ляціць і заяц, Белы, касавокі;

Толькі што займацца 

Гэтакай скацінай, 

Чалавек раз знаўся 

3 лепшаю звярынай! 

Зморшчыўся і плюнуў 

Знехаця Завала: 

Нспрывычны біць ён 

Што бы ні папала!

I стаў зноў чакаць ён... 

Сонца паднялося... 

Выстраліць сягоння 

Дзеду не прыйшлося! 

Але і спяшацца 

Не было да кога:

У хаце не пакінуў 

Нічога мілога...

I з дзюпла дзед вылез, 

Лёг на сонцы грэцца, 

Уздыхнуў, успомніў,

Як яму жывецца... 

Слезіна па твары 

Скацілася з вока,—

Ой, бо тыя думкі 

Ляцелі далёка...

Вельмі, ох, любіў ён 

Думачкі думаці,

Праўду ад няпраўды

Дзяліць, разбіраці...

Любіў з дзікай пушчай 

Гэтым падзяліцца,—

Са сваймі, з людзямі, 

Не мог неяк зжыцца.

Зашумеў бор цёмны...

Хто шум той пазнае? 

Чы ветрык павеяў,

Чы хтось паклікае?..

Ёсць у гэтым шуме

Доля і нядоля,

Енкі ёсць, што кажуць,

Злая дзе няволя...

Ёсць у гэтым шуме 

Плач як бы сіроткі

I крык нейкі ціхі, 

Страшны і кароткі...

Даўно было гэта.

Хадзіць чуткі сталі, 

Аб вялікай волі 

Ўсе заталкавалі. 

Многа гаварылі,

Што загляне сонца 

(Толькі памажэце!)

У ваша ваконца. 

Народ йшоў у пушчу 

Па долю другую,— 

Пайшоў і Завала 

Шукаць яснасць тую. 

I пайшла ўзрастаці 

Магіла к магіле... 

Ваўкі з груганамі 

Костачкі дзялілі. 

Свайго свой пужаўся 

У сваёй старонцы...

I, хоць паднялося,

Не прыгрэла сонца!

Калі там вярнуўся 

Дзядуля дадому?

I як там дабраўся?

Не знама нікому.

Адно з таго часу,

Калі хто пытаўся,

Дзе гэта дзядуля 

Так доўга бадзяўся?

— А, сачыў магілкі,—

Так ім дзед гавора,—

Дзе касцей звярыных,

Як пяску у моры.

Пятая дзе пушча,

Сем балот як пройдзеш,—

Калі справядлівы,—

Там іх тады знойдзеш.

Кожны звер чы птушка,

Калі смерць пачуе,

Цягнецца і там жа 

Днюе і начуе.

Там ёсць і бальніцы,

Калі хвор каторы,

Гнёзды пухам сланы

I выгодны норы.

Бацяны за бабак,

Фельчарам — ласіца,

Дохтарам — сам вожык,

Служкаю — сініца;

Пестуны за нянек,

Лось — дзеля парадку,

Бабры пры будове,

А дзік каля статку;

Мядзведзь за сядзелку,

Крукі за спявакаў;

Свірна воўк пільнуе,

Каб не было браку;

Свежага ліс мяса

Туды дастаўляе;

Рысамаха млекам

Кублы налівае.

Зерне носяць птушкі,

Чаплі цягнуць рыбу,

Галубкі — вадзіцу —

У сваю сялібу;

Удод у засекі

Насыпае бобу,

А сарока зелля 

На кожну хваробу;

3 барсукамі выдры 

У стог сена носяць, 

Казлы на хаўтурах

3 жонкамі галосяць. 

Старшынёю — ястраб; 

Пасланцы — вавёркі 

Лётаюць, пільнуюць 

Ад зоркі да зоркі.

Кожны звер ці птушка —

Там яны пры чыне — 

Мусіць працаваці,

Аж пакуль не згіне. 

Адной не прымаюць 

Толькі там зязюлькі,

Што сірот кідае, 

Зараклася люлькі.

Ёсць яшчэ будынак 

Там зусім асобны,

Добра збудаваны,

Цёплы і аздобны;

Стыдна і прызнацца,

Каго там хаваюць

У такой выгодзе 

I бяды не знаюць:

Без зубоў сабаку

I каня-калеку!

За век службы людзям 

Тут знайшлі апеку...

Гэтак любіў баяць 

Стары дзед Завала,— 

Можа, многа праўды, 

Можа, зусім мала?..

Ішоў год за годам, 

Ішоў чарадою,—

Дзед штодзень у лесе 

Летняю парою.

Завале без пушчы, 

Пушчы без Завалы —

Як бы не ўсе дома,

Як бы чагось мала!

Адны песні пелі,

Адны думкі мелі,

Друг дружка без слова

Добра разумелі;

Аж так і дапелісь 

Да канца пустога:

Ой, не строіць жартаў 

Пушча, знаць, з нікога! 

Адной штось нядзелькі 

(Была, помню, бура:

Па высокім небе 

Хмура йшлі за хмурай), 

Як пабрыў дзядуля 

У свой лес знаёмы,

Так больш не папаўся 

На вочы нікому.

Што з ім, бедным, стала? 

Трудна адгадаці:

У беларускай пушчы 

Гэта, брат, не ў хаце!

Мо пярун агністы 

Яго абязвечыў,

Можа, звер пашчупаў 

Косткі чалавечай?!

А можа, дастаўся 

Ў той будынак з байкі, 

Дзе коні-калекі,

Без зубоў сабакі?..Крыніца: bookmate.com