epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Першы заработак

Дома
Перад выпраўкай
Не вытрымаў


Дома

 

– Ну, Алесь брат, – за абедам

Кажа бацька сыну, –

Годзе бегаць дармаедам,

Красці садавіну,

Таптаць сцежкі ў агароды,

Рэзацца па хаце.

Ты ўжо ўходзіш, брат, у годы, –

Колькі яму, маці?

Роднай матцы сэрца ў грудзях

          Злёгку затраслося:

«Ці не хоча аддаць ў людзі?» –

Ў думках праняслося.

Сам Алесь сямігадовы,

Як ліст, скалануўся,

Бо ў той бацькавай прамове

Страх яму пачуўся.

Апусціў ён нізка вочкі,

Глыбей ў кут падаўся.

– Ну, што сціхнуў, як у прочкі

          Ты ад нас сабраўся?

– Дай хоць зʼесці, адчапіся!

Вось прыстаў к дзіцяці!

Еж, Алеська, не журыся! –

Не ўцярпела маці, –

Пойме гутарку якую,

Чуць за хлеб узяўся.

– Няхай есць, ці ж я шкадую?

Бацька адазваўся. –

Еж, Алесь, чаго надзьмуўся

          Ты, як мыш на крупы?

Ці ад ночы не ачнуўся?

Расплюшч свае лупы!

Глянь у вочы мне! Смялее!

Во, так! Малайчына!

Еж, бо крупнік адубее, –

Кажа ён да сына.

Паабедалі з бядою,

Спаражнілі місы.

Абцёр бацька вус рукою,

          Твар і лоб свой лысы.

– Ну, дык вось што – чуеш, хлопча? –

Годзе так бадзяцца, –

Няхай качка цябе стопча, –

Трэба чым заняцца.

Згодзен пасвіць ты ўсё лета

Ў Курганах каровы?

Шэсць рублёў даюць за гэта

Ды халацік новы.

– Ой, няхай бы пабыў дома! –

          Зноў гаворыць матка. –

Ну, куды ён, мал, вядома,

Рана пасвіць статка,

Толькі высахне у лыка,

Нябось, пасвіць – мука!

– Ат! Патрапіць – невяліка

Гэтая навука!

Будзеш пасвіць? – Тут у сына

Бацька запытаўся.

– Ото дзіва! – Малайчына!

          Я не ашукаўся.

Ты ў мяне хлапец рахманы,

Вось люблю за гэта!

Працаваць вучыся зрана,

Ў маладыя леты.

 

 

 

Перад выпраўкай

 

У Алеся думак многа,

Ды ўсе думкі новы.

Твар сурʼёзны, бы ў старога,

Нахмураны бровы.

Кінуў ён гульню з сябрамі –

          Трэба дбаць на хату,

Памагаць ён будзе маме,

Бацьку, сёстрам, брату.

Цяпер бацька адзін бʼецца

З ранку аж да ночы,

Так працуе, што пот льецца,

Лезуць на лоб вочы.

Гэтаксама адна маці –

Праўда, дасціпная, –

Адна ў полі, адна ў хаце,

          Корміць, абмывае.

Мала з дзевак дапамогі –

Драбяза ўсё, дзеці!

Сам ён толькі, дзякуй Богу,

Жыць здужае ў свеце.

Без падмогі, сам сабою:

  Ён – дзяцюк, хлапчына,

Носіць ён вядро з вадою,

Як стары мужчына!

 

Потым думкі непрыметна

          Далей залятаюць –

Чужаніцы непрыветна

З Курганоў мігаюць.

Матка страхаў наказала

Пра жыццё з чужымі,

Як Алеся навучала,

Каб ужыцца з імі.

 

– Трэба змоўчыць, хоць часамі

Скрыўдзяць або ўшчуюць,

Хоць нядобрымі славамі

          Злосна пажартуюць.

Будзь паслушны і цярплівы,

Не лазь у гароды,

Не марнуй ты людзям нівы,

Не рабі ім шкоды...

 

Адным словам, страх нагнала

На Алеся матка,

І так міла яму стала

Родная іх хатка!

Ды нічога не парадзіш,

          Калі служба трэба,

Калі беднасць, як паглядзіш,

Сама просіць хлеба.

Дый Курганы не за морам –

Восем вёрст ад дому,

Над ракою, за тым борам, –

Месцы ўсе знаёмы.

 

Так хлапчынка разважае,

З думкамі гамоніць,

Дух надзеяю ўздымае

          І трывогу гоніць.

У вузельчык вось увязан

Скарб яго убогі,

Станік тонкі падпяразан –

Жджэ Алесь дарогі.

Моцна ж сэрца забалела,

Як ён выйшаў з хаты,

Але плакаць не пасмела,

Бо йшоў збоку тата.

У ЧУЖЫХ

 

– Добры дзень вам, ягамосці!

        – Добры дзень!.. Сядайце.

– Ну, вось я прывёў і госця,

Мал ён, выбачайце.

– Э, нічога, акрыяе,

Дый ён хлопец слушны.

Гадкоў з восем, мусіць, мае?

– Сем у Дзень Задушны.

 

У куточку прыхіліўся

Ціха каля лавы

І на ўсё Алесь дзівіўся,

          Пазіраў, цікавы.

Глянуў ён у кут украдкам

На таго святога,

Што напісан быў з ягняткам

І глядзеў так строга.

Ён зірнуў на Мікалая

І на Юрʼя з змеем,

На святых, што і не знае

І назваць не ўмее.

 

За сталом былі мужчыны

          І стары між імі,

У каторага маршчыны

Злеглі пад вачыма.

Лоб высокі, безвалосы,

Голы, як калена,

Вусы быццам бы йшлі з носа,

Белыя, як пена.

Пазіралі дзеці скрыва

З печы і з прымурка

На Алеся, як на дзіва

          Ці якога турка.

 

А тым часам стол убралі

Пляшка і дзве чаркі;

Ў печы весела пішчалі,

Гаманілі скваркі.

Селі піць барыш мужчыны.

Дзед, падняўшы чарку,

Кажа: «Дай Бог толк з хлапчыны

Нам у гаспадарку!..

Ходзь, Алеська, сюды, брацік!

          Бліжай, бліжай, браце!

Распраніся, скінь халацік,

Будзь як свой у хаце».

 

Падышла і гаспадыня,

Жвавая кабетка:

– Павесь шапачку, мой сыне!

Зʼеж от скварку, дзетка!

Будзеш дужшы, небажатка,

Пасілкуйся крышку! –

І падносіць хлапчанятку

  Гарэлкі ў кілішку.

Круціць хлопчык галавою –

Піць, моў, не бярэцца;

Скварку, згробшы пяцярнёю,

Есць, аж нос той гнецца...

 

– Ну, сынок, служы здаровы,

Даглядай скацінку.

Будзеш дома на Пакровы...

Не нудзіся ж, сынку.

 

Развітаўся бацька з імі

        І пайшоў дадому.

Ой, маркотна між чужымі

Хлопчыку малому!

 

 

 

Не вытрымаў

 

Моцна хлопец занудзіўся

Па сямʼі, па маме,

Як бы свет тут зачыніўся

Ў гэтай нуднай яме.

Ўсё тут дзіка, нецікава,

Бы ў яловым лесе,

Кожны вугал неласкава

          Глянуў на Алеся.

Ўсё не гэтак, як там, дома:

Лавы, печ старая,

Кожна рэч тут незнаёма

І яму чужая.

Ўсё – качэргі і аконцы

На нуду наводзяць,

І тут нават не так сонца,

Як там, дома, ўсходзіць.

Ды і людзі не такія,

          Іншая гаворка,

І алешнікі не тыя,

Не той луг, узгоркі.

Выйшаў з хаты, прытуліўся

Пад грушаю ў полі

І так моцна засмуціўся,

Бы ў якой няволі.

На дарогу пазірае,

Што вядзе дахаты,

Што, як стужка, агібае

          Цёмны лес кашлаты.

І так мілы хлопцу сталі

Родныя палеткі,

Лес, што нікнуў ў сіняй далі,

Ўзгоркі, межы, кветкі,

Хаты, гумны, варывенькі,

Цэрква на грудочку...

Эх, як міла, весяленька

У сваім куточку!

А тут хата, як адрына,

        Як хлеў,– свету мала.

І надумаўся хлапчына

Даць адгэтуль драла.

Многа думаў так і гэтак, –

Не бярэ нічога!

А з палетка на палетак

Скача, йдзе дарога...

 

Ён назаўтра ўстаў ранютка,

Аж да ўсходу сонца,

Чуць што глянуў дзень ціхутка

          Ў хату праз аконца.

Наш Алесь перахрысціўся,

Глянуў на палаці,

А там дзед той разваліўся,

Але ціха ў хаце.

Згроб свой клуначак пад паху –

Загадзя сабраўся, –

Асцярожна, поўны страху,

Да дзвярэй падкраўся

І ціхутка – стук у дзверы,

          Шугануў у сені!

Сэрца білася без меры,

Трэсліся калені.

Ён кулём, як ліс у норы,

За хлявы, ў задворкі...

Заплыў месячык за горы,

Чуць мігалі зоркі.

 

Вось Алесь прычхаў дадому,

Стаў на прыгуменні.

Страшна ў хату йсці малому –

          Гора-утрапенне!

Што рабіць тут, не згадае.

Мо назад вярнуцца?

Плача хлопчык, аж рыдае,

Слёзы так і льюцца.

 

Выйшла матка, плач пачула,

Бачыць – іх служака!

Матку жаласць агарнула –

Шкода небараку!

– Што ж ты плачаш? Ідзі ў хату...

          Не плач, супакойся.

– Ой, баюся, мама, таты!

– Не зʼесць ён, не бойся!

 

Бацька ўстаў і абуваўся,

Зірк – Алесь у хаце!

Бацька толькі засмяяўся:

– Ты ўжо дома, браце?

 

Той калоціцца ўсім целам,

Як бы грэшнік страшны,

Думаў ён, што ў свеце цэлым

          Ён – самы няшчасны.

Апусціў сваю галоўку,

Клуначак трымае,

Кулачком уціхамоўку

Слёзкі выцірае.

 

– Ну, што гэта за работа?

Адурэў ты, Грышка!

Ён – зусім дзіця, блазнота,

Зелен, як пурышка...

Дзе служыць яму, дзіцяці?

  Ну, куды ж? Націна! –

Стала бацьку чысціць маці

І крычаць за сына.

 

– Мне б тут трэба раскрычацца,

Розум твой жаночы!

Брыдка будзе паказацца

Тым людзям у вочы!..

Ах, лайдак, пястун пракляты!

Лезь на ручкі к маме! –

Плюнуў бацька, выйшаў з хаты,

          Стукнуўшы дзвярамі.

 

1910, [1928]


1910,[1928]

Тэкст падаецца паводле выдання: Якуб Колас. Т. 4