epub
 
падключыць
слоўнікі

Сымон Барыс

Беларускія імёны

Дапаможнік для маладых бацькоў

Ад выдавецтва
Беларуская лацінка
Мужчынскія імёны
Жаночыя імёны


Ад выдавецтва

 

Шаноўныя чытачы! Вашай увазе прапануецца невялікі слоўнік беларускіх асабовых імёнаў. Галоўная мэта, што ставілася пры яго ўкладанні, — адлюстраваць адметныя беларускія формы імёнаў, пашыраных у хрысціянскім свеце. Менавіта гэтыя асабовыя імёны, якія складаюць нацыянальную імёнаслоўную традыцыю, і мусяць ужывацца ў адпаведнасці з Законам аб мовах Рэспублікі Беларусь. У слоўнік улучаныя таксама дахрысціянскія імёны, якія некалі бытавалі ў арыстакратычным асяроддзі і сёння становяцца папулярнымі.

Імёны ў слоўніку пададзены ў дзвюх версіях — на кірыліцы і лацінцы. Мы робім гэта перадусім дзеля таго, каб унармаванае беларускае імя было адкрытым для ўсяго свету. Перадаваць нашы імёны лацінскімі літарамі можна, вядома, праз транскрыпцыю іх на ангельскую, французскую ці якую іншую мову. Але ў такім разе ўзнікае варыянтнасць, паўстаюць праблемы адпаведнасці напісанага вымаўленаму. Такога не здараецца, калі карыстацца традыцыйнай беларускай лацінкай, добра дапасаванай да нашае мовы. Станоўчы прыклад, дарэчы, падае ў гэтым Рэспубліканская тапанімічная камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Супольна з Дзяржкартгеафондам яна рыхтуе Слоўнік назваў населеных пунктаў, дзе якраз і ўжывае побач з кірыліцай беларускую лацінку.

У нашым слоўніку вы сустрэнеце і добра знаёмыя вам імёны, і тыя, якія ўжо крыху забыліся — імёны нашых дзядоў, далёкіх продкаў. Такія нязвычныя на першы погляд, але родныя, мілагучныя. Учытайцеся ў іх, услухайцеся ў іх гучанне... Перададзеныя дзецям, яны знітуюць нашу мінуўшчыну і будучыню.

 

Беларуская лацінка

 

Літарам беларускай лацінкі адпавядаюць наступныя літары кірыліцы:

 

A a А а

B b Б б

C c Ц ц

Ć ć Ць ць

Č č Ч ч

D d Д д

E e Е е

F f Ф ф

G g Ґ ґ

H h Г г

I I І і

J j Й й

K k К к

L l Ль ль

Ł ł Л л

M m М м

N n Н н

Ń ń Нь нь

O o О о

P p П п

R r Р р

S s С с

Ś ś Сь сь

Š š Ш ш

T t Т т

U u У у

Ŭ ǔ Ў ў

V v В в

Y y Ы ы

Z z З з

Ž ž Ж ж

Ź ź Зь зь

Ch ch Х х

 

Мужчынскія імёны

 

Абакум, Abakum

Авер, Avier

Агап, Ahap

Агапон, Ahapon

Агей, Ahiej

Адам, Adam

Адамей, Adamiej

Адамусь, Adamuś

Адась, Adaś

Адолік, Adolik

Адоль, Adol

Адрыян, Adryjan

Азар, Azar

Акім, Akim

Аксён, Aksion

Алелька, Alelka

Алесь, Aleś

Алехна, Alechna

Алізар, Alizar

Алісей, Alisiej

Альгей, Alhiej

Альгерд, Alhierd

Альфон, Alfon

Аляксей, Alaksіej

Амброс, Ambros

Амелька, Amielka

Аміль, Amil

Амос, Amos

Амялян, Amialan

Амялюк, Amialuk

Анань, Anań

Анастась, Anastaś

Анась, Anaś

Анатоль, Anatol

Андрон, Andron

Андронік, Andronik

Андрук, Andruk

Андрусь, Andruś

Андрык, Andryk

Андрэй, Andrej

Анікей, Anikiej

Анісім, Anisim

Анісь, Aniś

Антаней, Antaniej

Антасей, Antasiej

Антоль, Antol

Антон, Anton

Антонік, Antonik

Антось, Antoś

Антук, Antuk

Антусь, Antuś

Анупрэй, Anuprej

Анціп, Ancip

Апалінар, Apalinar

Апанас, Apanas

Аполісь, Apoliś

Аркадзей, Arkadziej

Аркадзь, Arkadź

Арсей, Arsiej

Арсенік, Arsienik

Арсень, Arsień

Архіп, Archip

Арцім, Arcim

Астап, Astap

Астафей, Astafiej

Аўгей, Aǔhiej

Аўген, Aǔhien

Аўдакім, Aǔdakim

Аўдзей, Aǔdzej

Аўдось, Aǔdoś

Аўрам, Aǔram

Аўрэль, Aǔrel

Аўсей, Aǔsiej

Аўтусь, Aǔtuś

Аўтух, Aǔtuch

Аўхім, Aǔchim

Ахрэм, Achrem

Багдан, Bahdan

Багуміл, Bahumił

Багуслаў, Bahusłaǔ

Базыль, Bazyl

Базылька, Bazylka

Балюк, Baluk

Баляслаў, Balasłaǔ

Банадысь, Banadyś

Банась, Banaś

Барыс, Barys

Барыслаў, Barysłaǔ

Батура, Batura

Баўтрук, Baǔtruk

Бахрамей, Bachramiej

Бенядзікт, Bieniadzikt

Богусь, Bohuś

Богуш, Bohuš

Болесь, Boleś

Болюсь, Boluś

Браніслаў, Branisłaǔ

Браслаў, Brasłaǔ

Брачыслаў, Bračysłaǔ

Бронік, Bronik

Бронюсь, Broniuś

Будзімір, Budzimir

Бутрым, Butrym

Вавіла, Vaviła

Вайніслаў, Vajnisłaǔ

Вайніла, Vajniła

Вайцех, Vajciech

Валадар, Vaładar

Валер, Valer

Валік, Valik

Валодша, Vałodša

Валянцін, Valancin

Валянцей, Valanciej

Валяр'ян, Valarjan

Васілёк, Vasilok

Васіль, Vasil

Васілька, Vasilka

Вацлаў, Vacłaǔ

Вацусь, Vacuś

Венчусь, Vienčuś

Венчыслаў, Vienčysłaǔ

Верамей, Vieramiej

Віктусь, Viktuś

Вінцук, Vincuk

Вінцусь, Vincuś

Вінцэсь, Vinceś

Віт, Vit

Вітак, Vitak

Віталь, Vital

Вітаўт, Vitaǔt

Вітусь, Vituś

Віцень, Vicień

Віцюк, Viciuk

Вой, Voj

Войтак, Vojtak

Войтусь, Vojtuś

Войшалк, Vojšałk

Волесь, Voleś

Восіп, Vosip

Вышаслаў, Vyšаsłaǔ

Вяслаў, Viasłaǔ

Вячаслаў, Viačasłaǔ

Вячка, Viačka

Вячык, Viačyk

Габрусь, Habruś

Гальляш, Hallaš

Гамелька, Hamielka

Гапей, Hapiej

Гапон, Hapon

Гaрасім, Harasim

Гарась, Haraś

Гардзіслаў, Hardzisłaǔ

Гаўрук, Haǔruk

Гаўрыла, Haǔryła

Гедзімін, Hiedzimin

Генадзь, Hienadź

Ґенік, Gienik

Ґенусь, Gienuś

Гервась, Hiervaś

Герусь, Hieruś

Герык, Hieryk

Гіляр, Hilar

Гіль, Hil

Гіпаліт, Hipalit

Гіполь, Hipol

Глеб, Hleb

Грыгарэй, Hryharej

Грыміслаў, Hrymisłaǔ

Грынь, Hryń

Гура, Hura

Гурка, Hurka

Гурэй, Hurej

Дабраміл, Dabramił

Дабраслаў, Dabrasłaǔ

Давыд, Davyd

Давыдка, Davydka

Дамінік, Daminik

Даніла, Daniła

Данік, Danik

Данілей, Danilej

Данілік, Danilik

Данісь, Daniś

Дарафей, Darafiej

Дзямід, Dziamid

Дзям'ян, Dziamjan

Дзяніс, Dzianis

Дорах, Dorach

Дораш, Doraš

Елісей, Jelisiej

Ерафей, Jerafiej

Жыгімонт, Žyhimont

Засім, Zasim

Захар'я, Zaсharja

Захарэй, Zaсharej

Зьдзіслаў, Ździsłaǔ

Зьмітра, Źmitra

Зьмітрок, Źmitrok

Зьмітрусь, Źmitruś

Зьміцер, Źmicier

Зыґмусь, Zygmuś

Зыдор, Zydor

Зянон, Zianon

Іван, Ivan

Івась, Ivaś

Ігар, Ihar

Ігнась, Ihnaś

Ігнат, Ihnat

Ізяслаў, Iziasłaǔ

Ільлюк, Illuk

Ільля, Illa

Ільляш, Illaš

Ілька, Ilka

Імполь, Impol

Іпат, Ipat

Ісай, Isaj

Казік, Kazik

Казімір, Kazimir

Каліст, Kalist

Кандрат, Kandrat

Кандрусь, Kandruś

Карніла, Karniła

Карней, Karniej

Карнусь, Karnuś

Кароль, Karol

Карпей, Karpiej

Карпусь, Karpuś

Карусь, Karuś

Карыбут, Karybut

Кастусь, Kastuś

Касьцюшка, Kaściuška

Кейстут, Kiejstut

Кіпрэй, Kiprej

Кірыла, Kiryła

Кірэй, Kirej

Кірэйка, Kirejka

Клаўдусь, Kłaǔduś

Клімаш, Klimaš

Клімусь, Klimuś

Крыштоп, Kryštop

Крыштусь, Kryštuś

Ксавер, Ksavier

Купрэй, Kuprej

Курыла, Kuryła

Ладзік, Ładzik

Ладзімір, Ładzimir

Ладзіслаў, Ładzisłaǔ

Ладусь, Ładuś

Ладымер, Ładymier

Ларывон, Łaryvon

Лаўрук, Łaǔruk

Лаўрын, Łaǔryn

Лаўрыш, Łaǔryš

Лаўрэль, Łaǔrel

Лаўрэн, Łaǔren

Лесік, Lesik

Леў, Leǔ

Леўчык, Leǔčyk

Лёкса, Loksa

Лёнік, Lonik

Лёнюсь, Loniuś

Логвін, Łohvin

Лугвен, Łuhvien

Лукаш, Łukaš

Лук'ян, Łukjan

Людвік, Ludvik

Лютак, Lutak

Люцыян, Lucyjan

Лявон, Lavon

Лявусь, Lavuś

Ляксей, Laksiej

Макар, Makar

Макей, Makiej

Максім, Maksim

Малах, Małach

Мануйла, Manujła

Манюсь, Maniuś

Марка, Marka

Маркей, Markiej

Марук, Maruk

Марусь, Maruś

Марцін, Marcin

Марцэль, Marcel

Марык, Maryk

Мар'ян, Marjan

Масей, Masiej

Мацьвей, Маćviej

Мелюсь, Mieluś

Мелянцей, Mielanciej

Мечка, Miečka

Мечусь, Miečuś

Мечык, Miečyk

Мечыслаў, Miečysłaǔ

Мікіта, Mikita

Мікадзім, Mikadzim

Мікалай, Mikałaj

Мікандра, Mikandra

Міканор, Mikanor

Мікаш, Mikaš

Мікіцей, Mikiciej

Міклаш, Mikłaš

Міклуха, Mikłucha

Мікола, Mikoła

Мікула, Mikuła

Міласлаў, Miłasłaǔ

Мілаш, Miłaš

Мінай, Minaj

Міндоўг, Mindoǔh

Міраслаў, Mirasłaǔ

Мірон, Miron

Мірук, Miruk

Мірусь, Miruś

Мітрох, Mitroch

Мітрыпан, Mitrypan

Міхайла, Michajła

Міхалік, Michalik

Міхал, Michał

Міхаль, Michal

Міхась, Michaś

Міхед, Michied

Міхей, Michiej

Міхна, Michna

Мсьціслаў, Mścisłaǔ

Мялет, Mialet

Мялешка, Mialeška

Мяфёд, Miafiod

Навум, Navum

Настась, Nastaś

Несьцер, Nieścier

Нічыпар, Ničypar

Нупрэй, Nuprej

Павал, Pavał

Палінар, Palinar

Панас, Panas

Панкрат, Pankrat

Панцялей, Pancialej

Пархім, Parchim

Пархом, Parchom

Патап, Patap

Паўла, Paǔła

Паўлюк, Paǔluk

Паўлюсь, Paǔluś

Пётра, Piotra

Петрык, Pietryk

Пілімон, Pilimon

Піліп, Pilip

Піліпей, Pilipiej

Пракоп, Prakop

Пранук, Pranuk

Пранціш, Pranciš

Пранцішак, Prancišak

Пратас, Pratas

Прахор, Prachor

Пятрок, Piatrok

Пятрук, Piatruk

Пятрусь, Piatruś

Рагвалод, Rahvałod

Радаслаў, Radasłaǔ

Радзівон, Radzivon

Радзік, Radzik

Радзім, Radzim

Радзіслаў, Radzisłaǔ

Раман, Raman

Раманік, Ramanik

Расьціслаў, Raścisłaǔ

Родзька, Rodźka

Ромусь, Romuś

Росьцік, Rościk

Рыгор, Ryhor

Рысік, Rysik

Рысь, Ryś

Савасьцей, Savaściej

Савасьцян, Savaścian

Савель, Saviel

Савось, Savoś

Сазон, Sazon

Сак, Sak

Сальвесь, Salvieś

Самойла, Samojła

Самось, Samoś

Самуль, Samul

Самусь, Samuś

Сапрон, Sapron

Саўка, Saǔka

Сахон, Sachon

Сьвідрыгайла, Śvidryhajła

Сьвірыд, Śviryd

Сьвятаслаў, Śviatasłaǔ

Севярын, Sieviaryn

Сергусь, Sierhuś

Сідар, Sidar

Сіліван, Silivan

Сільвестaр, Silviestar

Славамір, Słavamir

Славук, Słavuk

Славусь, Słavuś

Сьпірыдон, Śpirydon

Станіслаў, Stanisłaǔ

Стась, Staś

Стафан, Stafan

Стах, Stach

Сьцяпан, Ściapan

Сымон, Symon

Сысой, Sysoj

Сяргей, Siarhiej

Сяржук, Siaržuk

Табіян, Tabijan

Тадзік, Tadzik

Тадуш, Taduš

Тадэвуш, Tadevuš

Талюсь, Taluś

Тамась, Tamaś

Тамаш, Tamaš

Тарас, Taras

Таўцьвіл, Taǔćvił

Тахвей, Tachviej

Тодар, Todar

Тонюсь, Toniuś

Трайдзень, Trajdzień

Трахім, Trachim

Тур, Tur

Тэафан, Teafan

Уладак, Uładak

Уладзік, Uładzik

Уладзімір, Uładzimir

Уладзіслаў, Uładzisłaǔ

Уладзісь, Uładziś

Улас, Ułas

Урбан, Urban

Усевалад, Usievaład

Усяслаў, Usiasłaǔ

Франук, Franuk

Франусь, Franuś

Францішак, Francišak

Фэлюсь, Feluś

Хадот, Chadot

Халімон, Chalimon

Харлам, Charłam

Хведар, Chviedar

Хвядос, Chviados

Хвядот, Chviadot

Ходар, Chodar

Ходась, Chodaś

Ходзька, Chodźka

Ходка, Chodka

Хрол, Chroł

Хрыстафор, Chrystafor

Цімох, Cimoch

Ціт, Cit

Ціхан, Cichan

Церах, Cierach

Цімон, Cimon

Цімош, Cimoš

Цітусь, Cituś

Ціхамір, Cichamir

Цішка, Ciška

Цішук, Cišuk

Цыпрыян, Cypryjan

Цярэшка, Ciareška

Часлаў, Časłaǔ

Чэсь, Čeś

Эдзюсь, Edziuś

Эдмусь, Edmuś

Юзік, Juzik

Юлісь, Juliś

Юльлян, Jullan

Юрай, Juraj

Юрась, Juraś

Юрка, Jurka

Юрусь, Juruś

Юрэй, Jurej

Юстын, Justyn

Ягайла, Jahajła

Язэп, Jazep

Якім, Jakim

Якуб, Jakub

Якуш, Jakuš

Ян, Jan

Янік, Janik

Янка, Janka

Янук, Januk

Януль, Janul

Янусь, Januś

Януш, Januš

Ярамір, Jaramir

Яраш, Jaraš

Ярміла, Jarmiłа

Ярмола, Jarmoła

Ярмош, Jarmoš

Яроха, Jarocha

Ярош, Jaroš

Яруш, Jaruš

Ясень, Jasień

Ясь, Jaś

Яўгей, Jaǔhiej

Яўген, Jaǔhien

Яўгень, Jaǔhień

Яўгеш, Jaǔhieš

Яўмен, Jaǔmien

Яўнут, Jaǔnut

Яўсей, Jaǔsiej

Яўстах, Jaǔstach

Яўтух, Jaǔtuch

Яўхім, Jaǔchim

Яўціх, Jaǔcich

Яхім, Jachim

Яцка, Jackа

 

Жаночыя імёны

 

Агапа, Ahapa

Агата, Ahata

Агнэся, Ahnesia

Агрыпіна, Ahrypina

Адарка, Adarka

Адуся, Adusia

Адэля, Adela

Аксeня, Aksienia

Акуліна, Akulina

Алаіза, Ałaiza

Алена, Alena

Алеся, Alesia

Алінка, Alinka

Альбіня, Albinia

Альдона, Aldona

Альжбета, Alžbieta

Аля, Ala

Аміля, Amila

Аніся, Anisia

Анася, Anasia

Антоля, Antola

Антося, Antosia

Анця, Ancia

Анэля, Anela

Аркадзя, Arkadzia

Аршуля, Aršula

Арына, Aryna

Аўгіня, Aǔhinia

Аўгусьціна, Aǔhuścina

Аўдоля, Aǔdola

Аўдося, Aǔdosia

Аўдоця, Aǔdocia

Аўдуля, Aǔdula

Аўрэля, Aǔrela

Аўхіма, Aǔchima

Бaгуміла, Bahumiła

Багдана, Bahdana

Багуслава, Bahusłava

Багуся, Bahusia

Баляслава, Balasłava

Барбара, Barbara

Барыслава, Barysłava

Бірута, Biruta

Браніслава, Branisłava

Брачыслава, Bračysłava

Броня, Bronia

Бяроза, Biaroza

Валера, Valera

Вальжына, Valžyna

Валянціна, Valancina

Ванда, Vanda

Васіліна, Vasilina

Вера, Viera

Вераніка, Vieranika

Віктуся, Viktusia

Вікця, Vikcia

Віталя, Vitala

Вольга, Volha

Воля, Vola

Вяргіня, Viarhinia

Вяруся, Viarusia

Вяслава, Viasłava

Вясьнянка, Viaśnianka

Вячаслава, Viačasłava

Габруся, Habrusia

Габрыня, Habrynia

Галіна, Halina

Галюся, Halusia

Ганна, Hanna

Ганка, Hanka

Гануля, Hanula

Гануся, Hanusia

Гардзіслава, Hardzisłava

Ґеня, Gienia

Гражына, Hražyna

Грыміслава, Hrymisłava

Грыпіна, Hrypina

Гэлька, Helka

Гэля, Hela

Дабрадзея, Dabradzieja

Дабраміла, Dabramiła

Дабраслава, Dabrasłava

Дамініка, Daminika

Дамініся, Daminisia

Даміцэля, Damicela

Дануся, Danusia

Дарка, Darka

Дарота, Darota

Домна, Domna

Ефрасіня, Jefrasinia

Ёўга, Joǔha

Зьвеніслава, Źvienisłava

Зьдзіслава, Ździsłava

Зоня, Zonia

Зося, Zosia

Івонка, Ivonka

Ізяслава, Iziasłava

Ірына, Iryna

Казіміра, Kazimira

Каліна, Kalina

Каміла, Kamiła

Караліна, Karalina

Каруся, Karusia

Кастуся, Kastusia

Кася, Kasia

Кацярына, Kaciaryna

Клаўдзя, Kłaǔdzia

Куліна, Kulina

Купава, Kupava

Купаліна, Kupalina

Ларыса, Łarysa

Лаўра, Łaǔra

Лаўрэля, Łaǔrela

Леаніла, Leaniła

Лёдзя, Lodzia

Лёля, Lola

Лёня, Lonia

Лілея, Lileja

Лора, Łora

Лукася, Łukasia

Луцэя, Łuceja

Люба, Luba

Любава, Lubava

Людвіся, Ludvisia

Людміла, Ludmiła

Люся, Lusia

Люцына, Lucyna

Лявося, Lavosia

Маґдуся, Magdusia

Макрына, Makryna

Маланка, Małanka

Маланя, Małania

Малоха, Małocha

Мальва, Malva

Мар'я, Marja

Мара, Mara

Марка, Marka

Марта, Marta

Марцэля, Marcela

Марыйка, Maryjka

Марыля, Maryla

Марына, Maryna

Марыся, Marysia

Мар'яна, Marjana

Матруна, Matruna

Маўра, Maǔra

Мечыслава, Miečysłava

Міла, Miła

Міласлава, Miłasłava

Міра, Mira

Міраслава, Mirasłava

Міхаліна, Michalina

Мсьціслава, Mścisłava

Надзея, Nadzieja

Нара, Nara

Наста, Nasta

Настуля, Nastula

Настyся, Nastusia

Наталіна, Natalina

Наталя, Natala

Палага, Pałaha

Паладзя, Paładzia

Паланея, Pałanieja

Палута, Pałuta

Параска, Paraska

Паўла, Paǔła

Паўліна, Paǔlina

Паўлінка, Paǔlinka

Перадслава, Pieradsłava

Прося, Prosia

Прузына, Pruzyna

Пятруня, Piatrunia

Пятруся, Piatrusia

Рагнеда, Rahnieda

Рада, Rada

Радзіслава, Radzisłava

Радуся, Radusia

Разаля, Razala

Раіна, Raina

Расьціслава, Raścisłava

Ружа, Ruža

Ружана, Ružana

Рыпіна, Rypina

Рэня, Renia

Саламея, Sałamieja

Сьвятаслава, Śviatasłava

Славаміра, Słavamira

Станіслава, Stanisłava

Стася, Stasia

Стэпа, Stepa

Судзіслава, Sudzisłava

Сьцепаніда, Ściepanida

Тадора, Tadora

Таклюся, Taklusia

Тарэся, Taresia

Тася, Tasia

Тахвіля, Tachvila

Тацяна, Taciana

Тэкля, Tekla

Уладзіслава, Uładzisłava

Уладзя, Uładzia

Ульляна, Ullana

Усяміла, Usiamiła

Усяслава, Usiasłava

Фаня, Fania

Францішка, Franciška

Франя, Frania

Фрося, Frosia

Хадора, Chadora

Хвядора, Chviadora

Хвядося, Chviadosia

Хоўра, Choǔra

Хрысьціна, Chryścina

Хрысьця, Chryścia

Часлава, Časłava

Югаля, Juhala

Югася, Juhasia

Юзя, Juzia

Юля, Jula

Юста, Justa

Юстына, Justyna

Ядвіся, Jadvisia

Ядзьвіга, Jadźviha

Ядзя, Jadzia

Якуня, Jakunia

Яліна, Jalina

Яніна, Janina

Януся, Janusia

Яня, Jania

Ярына, Jaryna

Ярыца, Jaryca

Ясаня, Jasania

Яся, Jasia

Яўхіма, Jaǔchima


2000-2001?

Тэкст падаецца паводле выдання: Сымон Б. Беларускія імёны: дапаможнік для маладых бацькоў / Сымон Барыс. - Мінск : Тэхналогія, 2001. - 15 с.
Крыніца: Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны